Les primeres civilitzacions: la formació de l’Estat

En aquestes civilitzacions existien grups de persones que exercien un gran poder sobre tots els altres. Certament, a les comunitats neolítiques hi havia també persones que gaudien de gran prestigi i que, fins a cert punt, dirigien la vida de la col•lectivitat, però era imprescindible que poguessin tenir l’acceptació del grup, ja que no haguessin […]

Les primeres civilitzacions: els canvis socials

En el procés de revolució urbana, al costat del sorgiment de tantes novetats tècniques i activitats, es van produir també importants transformacions en les relacions entre les persones. Si bé, segons els indicis, a les primeres comunitats neolítiques existia un accentuat caràcter igualitari on tothom treballava i els béns es repartien entre tots, a les […]

Les primeres civilitzacions: les ciutats

A mesura que creixia la població i que s’intensificaven l’especialització del treball i la divisió social, es van anar formant els primers nuclis urbans, on vivien les famílies que no estaven directament vinculades a la producció d’aliments. Els historiadors denominem ciutat en aquest període a qualsevol nucli urbà de població, independentment de les seves dimensions, […]

Les primeres civilitzacions: agricultura irrigada i noves activitats econòmiques

Les comunitats camperoles i ramaderes van evolucionar lentament. Algunes d’elles van viure canvis força profunds: crearen les primeres ciutats i transformaren molts aspectes de les seves formes de vida. Aquest procés de formació de les primeres civilitzacions ha arribat a ser denominat com a “revolució urbana”. Els indrets on van aparèixer d’una forma independent les […]

La vida urbana a la Mediterrània en el I mil·lenni a.C.

Al llarg de la primera meitat del I mil·lenni a.C. va produir-se un fenomen comú a la majoria de les terres que voregen la Mar Mediterrània: la progressiva formació de nuclis urbans. A la zona oriental, l’Àsia Menor o la Península Balcànica, entre d’altres, aquest procés va començar abans que a la zona occidental, i […]

Les invasions indoeuropees a la Mediterrània

La societat clàssica mediterrània va formar-se a partir de la mescla de grups humans força diferents. En els inicis de l’Antiguitat hi existien societats neolítiques i civilitzacions enriquides gràcies al comerç com els cretencs i els fenicis. Uns altres pobles, els indoeuropeus, van arribar a les penínsules mediterrànies a finals del III mil·lenni i al […]