El blog de la Història,
la Geografia i
la Història de l'Art

El blog de la Història, la Geografia i la Història de l'Art

Ciències Socials en Xarxa
El blog de la Història, la Geografia i la Història de l’Art

La Societat de Nacions

La Societat de Nacions (SDN) va ser una organització internacional, fundada al final de la Primera Guerra Mundial per iniciativa del president nord-americà Wilson.

Symbol_of_the_League_of_Nations.pngFinalitzada la guerra va fer-se patent la necessitat de regular les relacions internacionals. El president nord-americà Wilson ja apuntava en els seus Catorze Punts el desig de crear un organisme, amb funcions de parlament internacional, que permetés als diferents països que l’integressin, en funció de litigi, una oportunitat de solucionar els seus conflictes sense necessitat de recórrer a l’enfrontament bèl·lic.

D’aquesta manera, la segona part del Tractat de Versalles proposava la creació de la Societat de Nacions. I per a dotar el nou organisme del caràcter més neutral possible, va fixar-se la seu de la SDN a la ciutat suïssa de Ginebra.

La Societat de Nacions estava constituïda per:

1. Secretaria: un òrgan merament administratiu que exercia un paper de coordinació.

2. Consell: permanent, amb funcions de directori i format per les cinc potències vencedores (Gran Bretanya, França, Itàlia, Japó i Estats Units).

3. Assemblea General: on hi participarien tots els Estats membres en una reunió a celebrar anualment.

4. Tribunal Internacional de Justícia: òrgan jurídic, situat a la ciutat de l’Haia.

5. Oficina Internacional del Treball (OIT): òrgan jurídic autònom que tenia per funció la defensa dels interessos dels treballadors mitjançant els acords internacionals.

Origin_of_the_League_of_Nations.png

El nou organisme tenia com a principal objectiu, segons el seu pacte fundacional d’abril de 1919, garantir la pau internacional i vetllar per la seguretat col·lectiva, així com el desarmament i la cooperació econòmica i cultural entre els diversos Estats del món. Els seus membres es comprometien a esgotar tots els procediments per a solucionar de manera pacífica els conflictes i evitar l’esclat d’una nova guerra.

Article 6. Els membres de la Societat de Nacions reconeixen que el manteniment de la pau exigeix la reducció dels armaments nacionals al mínim compatible amb la seguretat nacional […].

Article 10. Els membres de la Societat de Nacions es comprometen a respectar i a mantenir contra qualsevol agressió exterior la integritat territorial i la independència política present de tots els membres de la Societat […].

Article 16. Si un membre de la Societat de Nacions recorregués a la guerra […], se’l considerarà ipso facto com si hagués comés un acte contra tots els altres membres de la Societat. Aquests es comprometen a trencar immediatament tota relació comercial o financera amb ell […].

Amb aquests objectius es van imposar sancions per als Estats que infringissin el pacte fundacional de la SDN. Fins i tot s’establia que l’Estat que cometés infraccions greus podia ser exclòs de l’organització.

Però ja des de la seva configuració primerenca la Societat de Nacions va veure’s marcada per tota una sèrie de contradiccions. La SDN va ser una organització extremadament fràgil que no va poder portar a la pràctica els objectius que s’havia plantejat perquè no disposava ni de l’exèrcit ni de la capacitat executiva per a forçar el compliment de les seves resolucions.

El primer problema amb que va topar la naixent SDN va ser l’absència en l’organisme dels Estats Units, principals mentors de la idea i gran potència emergent com a conseqüència de la Gran Guerra. La no sanció dels tractats de pau de Versalles pel Senat nord-americà i l’inici d’una política exterior d’aïllament respecte dels assumptes europeus per part dels EUA, deixaven la Societat de Nacions sense el país del quan n’havia sorgit la idea originària.

L’altra absència significativa seria la de la Unió Soviètica. La URSS no seria admesa a l’organisme de Ginebra fins el 1934.

Archivo:League of Nations Anachronous Map.PNG

Així, la SDN estava formada per 40 estats (27 vencedors de la Primera Guerra Mundial i 13 de neutrals) i quedaven fora els Estats Units (que no varen aprovar la duresa de les sancions imposades a Alemanya després de la guerra i no s’hi volgueren incorporar) i l’URSS (integrada el 1934, expulsada el 1940). Per tant, països que tenien un gran pes en les relacions internacionals quedaven fora de l’organització.

League_of_Nations_cartoon_from_Punch_-_Project_Gutenberg.pngLa Societat de Nacions tenia la possibilitat de condemnar i sancionar els països infractors dels tractats de pau. Però, a la pràctica, aquestes sancions només serien simples condemnes morals que difícilment arribarien a aturar les transgressions de l’ordre internacional. La guerra de Manxúria o la invasió d’Etiòpia per Itàlia serien dues de les mostres de la incapacitat de la SDN.

Dels seixanta-quatre països que van arribar a formar part de la Societat de Nacions, catorze en van acabar marxant.

Finalment, cal destacar que en un món amb la pervivència dels grans imperis colonials, la representació de l’organisme era d’un caràcter marcadament europeu. Fins i tot, va arribar a qualificar-se despectivament la SDN com un “club de blancs, occidentals i rics”.

Tot i les evidents mancances que hem assenyalat, com a aspectes positius que va aportar la Societat de Nacions en el món d’entreguerres cal assenyalar l’establiment d’una diplomàcia multilateral, la prohibició dels tractats secrets i la constitució d’organismes de caràcter humanitari i de cooperació internacional (OIT, OMS) que encara avui continuen vigents.

Les repercussions de la Primera Guerra Mundial per a les dones

Durant la Gran Guerra, les dones van ocupar els llocs de treball que fins aleshores havien estat reservats exclusivament pels homes. Per tant, la guerra va donar a les dones un nou lloc dins de la societat.

D’aquesta manera, en finalitzar el conflicte bèl·lic, el 35% de la mà d’obra industrial a la Gran Bretanya i Alemanya era femenina. Però, a més, les dones van començar a incorporar-se a l’activitat laboral a les oficines i a les professions liberals.

Aquesta presència massiva de la dona en el món del treball durant la guerra per la mancança de mà d’obra masculina va suposar un estímul molt important perquè, en la postguerra, es reprengués la lluita organitzada per aconseguir l’emancipació femenina.

La discriminació de la dona s’estenia a totes les esferes de la vida, però arran dels canvis produïts en la postguerra la condició femenina aniria millorant, encara que molt lentament. Alguns signes externs serien un bon exemple d’això: la introducció dels vestits còmodes i lleugers, la nova moda dels cabells curts (a le garçon), el nou costum de fumar i la incorporació a la vida social (freqüentaven els cafès, conduïen cotxes i donaven les seves opinions polítiques, entre d’altres).

En un article aparegut al diari ABC de Madrid el 3 de febrer de 1918 es parlava d’aquesta manera del gran pas endavant que s’estava donant en la conquesta dels drets de les dones:

El moviment feminista es propaga victoriosament i encara ho farà més un cop acabada la guerra. Com que les dones substitueixen els homes en molts serveis urbans han arribat a adquirir pretensions molt justificades, segons diuen elles. A Rússia, Finlàndia, Hongria i Anglaterra s’està a punt de concedir el sufragi a les dones. D’altra banda, una dona ha intervingut en les negociacions de Brest-Litovsk, fet sense precedents en la Història. Al Japó […] s’obliga les nenes a assistir a les l’escola fins els catorze anys i […] s’han creat escoles superiors de noies a diverses poblacions.

Tot i això, en l’època posterior a la guerra, l’assoliment més important per a les dones va ser el progressiu reconeixement del seu dret a vot. D’aquesta manera, l’emancipació femenina seria un dels grans temes del món d’entreguerres. Aquesta va ser l’evolució de la concessió del dret a vot a les dones en els països europeus afectats per la guerra:

País

Dret a vot de les dones

Dinamarca

1915

Rússia

1917

Gran Bretanya

1918-1928

Àustria

1918

Alemanya

1918

Hongria

1918

Països Baixos

1919

Polònia

1919

Suècia

1919-1921

Txecoslovàquia

1919-1921

Bèlgica

1920-1948

Conseqüències demogràfiques de la Primera Guerra Mundial

La Gran Guerra va suposar una catàstrofe humana sense precedents. A més, els historiadors de la demografia consideren que a l’impacte humà dels morts causats directament pel conflicte armat s’ha de sumar els no nascuts a causa de la guerra. A Europa (sense comptar Rússia) van morir entre 9 i 12 milions de persones. A Rússia entre 1914 i 1922 (incloent la guerra civil posterior a la Revolució) van morir uns 16 milions de persones.

Per tant, les pèrdues de vides humanes van ser més que considerables. I a això hem de sumar-hi una xifra similar de ferits i mutilats. Alemanya va ser qui va patir un nombre més elevat de baixes seguida de Rússia i França tot i que l’impacte va ser global per a tota Europa. Amb tot, la zona més castigada per la guerra va ser l’Europa oriental.

A més, la guerra va provocar un descens de la fertilitat que segons els càlculs estadístics va fer que deixessin de néixer uns 10 milions de persones que haurien d’haver nodrit les generacions posteriors a la guerra.

Pèrdua de població als països europeus que van participar a la Primera Guerra Mundial:

Països

Població total el 1913

Forces mobilitzades (inclosos els contingents colonials)

Morts i desapareguts

Alemanya

64.900.000

13.200.000

2.000.000

Àustria-Hongria

50.600.000

9.000.000

1.500.000

França

39.600.000

8.500.000

1.400.000

Gran Bretanya

45.100.000

9.500.000

700.000

Itàlia

36.100.000

5.600.000

750.000

Rússia

142.600.000

13.000.000

1.700.000

Estats Units

92.000.000

3.800.000

100.000

Bèlgica

7.400.000

380.000

40.000

Total

478.300.000

63.000.000

8.900.000

A les pèrdues humanes provocades directament per la guerra cal afegir la sobremortalitat provocada per la manca d’aliments, les pèssimes condicions d’higiene i l’epidèmia de la mal anomenada grip espanyola de 1918 (que va provocar la mort de 6 milions d’europeus i 22 milions de persones a tot el món).

Així, l’increment de la mortalitat i el descens de la natalitat van donar lloc a les anomenades “generacions buides” que van arribar a l’edat adulta cap a 1935. El resultat d’aquesta matança va ser l’aparició d’una forta pressió social per la disminució de la població activa i del nombre de consumidors potencials.

El Tractat de Pau amb Alemanya

El més important de conjunt de tractats que van posar fi a la Primera Guerra Mundial va ser el de Versalles, signat el 28 de juny de 1919, pel qual va reglamentar-se la sort d’Alemanya. Aquest Tractat va elaborar-se partint de la base que Alemanya era la responsable del conflicte i per això no va ser el fruit d’unes negociacions, sinó que va ser una imposició sobre els vençuts, un Diktat, com dirien els alemanys.

En primer lloc, l’Imperi alemany va quedar amputat i les seves colònies van ser repartides entre els aliats. Va haver de cedir l’Alsàcia i la Lorena a França i la regió de la Posnània a Polònia. A més, es va crear un passadís o “corredor polonès”, amb la creació de la “ciutat lliure” de Danzing, que separava la Prússia oriental de la resta d’Alemanya.

D’altra banda, les colònies alemanyes a l’Orient Mitjà van passar a convertir-se en mandats de la Societat de Nacions (en la pràctica, però, van ser territoris controlats per França i Gran Bretanya).

Article 119. Alemanya renuncia, a favor de les principals potències aliades i associades, a tots els seus drets i títols sobre les seves possessions d’ultramar […].

A més, Alemanya, considerada responsable del desencadenament de la guerra, va veure com se li va imposar el pagament d’unes fortes reparacions de guerra per compensar les destruccions causades als països vencedors.

Article 231. Alemanya i els seus aliats són responsables, per haver-les causat, de totes les pèrdues i de tots els danys soferts pels governs aliats i les seves nacions com a conseqüència de la guerra […].

Alemanya va haver de lliurar immediatament la seva flota mercant i les seves locomotores, i va haver de cedir a França l’explotació de les mines de carbó del Sarre durant quinze anys, després dels quals es celebraria un plebiscit per decidir el futur definitiu de les mines.

Article 232. Els governs aliats i associats exigeixen […], i Alemanya n’adquireix el compromís, que siguin reparats tots els danys causats a la població civil de les potències aliades i associades i als seus béns […].

Finalment, a Alemanya va abolir-s’hi el servei militar i el seu exèrcit va quedar reduït a només 100.000 homes. A més, es prohibia la seva unió amb Àustria i, per prevenir qualsevol intent revengista, els aliats passaven a ocupar la riba esquerra del Rin durant quinze anys. En conseqüència, la Renània va ser desmilitaritzada.

Article 428. A títol de garantia […] els territoris situats a l’oest del Rin […] seran ocupats per les tropes de les potències aliades i associades durant un període de quinze anys […].

Clemenceau i la pau amb Alemanya

A la Pau de Versalles, França volia disminuir el pes polític alemany buscant l’hegemonia francesa al continent europeu. Així s’expressava el seu president francès, George Clemenceau, en referència als Catorze Punts del president Wilson, tot reclamant el retorn de l’Alsàcia i la Lorena així com el control del Sarre:

Aixeco acta de les paraules del president Wilson i les seves intencions. Ell elimina el sentiment i el record […]. El president Wilson desconeix el fons de la naturalesa humana. El fet de la guerra no es pot oblidar. Amèrica no ha viscut el conflicte durant quasi bé tres anys, durant aquest temps nosaltres hem perdut gairebé un milió i mig d’homes. Ja no tenim mà d’obra […].

Les nostres proves han creat en aquest país [França] un profund sentiment de les reparacions que se’ns deuen, i no es tracta solament de reparacions de caràcter material. La necessitat de reparacions morals també és important. Les doctrines que acaben de ser invocades permetrien negar-nos la reincorporació de l’Alsàcia i la Lorena, de les quals formen part el Sarre i Landau […].

Vosaltres busqueu fer justícia als alemanys. No creieu que ells ens perdonaran mai; no cercaran més que l’ocasió d’una revenja; res destruirà l’odi dels que han volgut establir sobre el món la seva dominació i que han cregut estar tan a prop de l’èxit.

Vosaltres esteu disposats a fer-nos justícia des del punt de vista econòmic. Us ho agraeixo. Però les necessitats econòmiques no ho són tot. La història dels Estats Units és gloriosa, però curta. Cent anys per a vosaltres són un període molt llarg, per a nosaltres poca cosa […]. Nosaltres tenim la nostra concepció de la història, que no pot ser, evidentment, la mateixa que la vostra […].

L’AUTOR


Vicente Moreno Cullell (Barcelona, 1981) és llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor d’educació secundària, és membre del Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID-UAB).

EL BLOG

Ciències Socials en Xarxa és un espai de divulgació que intenta apropar d’una manera didàctica el món de la història de les civilitzacions, la cultura i l’art a tots els lectors. Un blog que busca explicar la nostra història, com a catalans i com a ciutadans del món. Perquè saber qui som, d’on venim i quin és el nostre passat és bàsic en una societat canviant com la que hem de viure.

Per contactar, podeu deixar un comentari al blog o enviar un e-mail a socialsenxarxa@gmail.com. Qualsevol aportació, per part de tots els visitants, serà benvinguda.

ÍNDEX DE CONTINGUTS