El blog de la Història,
la Geografia i
la Història de l'Art

El blog de la Història, la Geografia i la Història de l'Art

Arxiu de la categoria
'04. Restauració, nacionalisme i revolucions liberals'

El liberalisme polític: la sobirania nacional

El liberalisme polític d’inicis del segle XIX venia a recollir els principis bàsics de la Revolució francesa, propugnant la llibertat de l’individu concretada, per exemple, en la sobirania nacional.

D’aquesta manera, el liberalisme consideraria que el poder emana del conjunt de ciutadans i que són aquests els que han d’escollir la forma de govern que més els convingui. Per tant, això comporta la instauració del sufragi que en un primer moment es demana censatari (només poden votar els qui poden pagar un cens determinat), i més endavant universal (tenen dret a votar tots els ciutadans). Les dones estaven excloses de tota mena de sufragi. El rei solament exerceix el poder per la delegació del poble, i s’ha d’ajustar al que marca la Constitució.

Així posava de manifest aquesta demanda de sobirania nacional l’Associació Nacional Belga en aquest manifest de 1831:

Hi ha èpoques en les quals la independència i l’honor d’una nació, amenaçats per les intrigues interiors i exteriors, no poden ser salvaguardats si no és per una clara manifestació de la voluntat popular […].

Que el recurs de tots els ciutadans secundi l’acció del govern que, enfortit des d’ara amb aquesta imposant adhesió, recobrarà l’energia necessària per acabar l’obra de la revolució […].

Però abans que res hem d’estar disposats a fer la guerra, perquè els bàrbars ocupen encara una part del nostre territori […]. Guerra per llançar el pes del deute holandès, per alliberar-se de la divisió del nostre territori i de l’oprobi europeu que ens reserven els còmplices de Guillem […].

Belgues, el moment d’actuar ha arribat. S’ha format una associació a Brussel·les i a les províncies per mantenir al preu de tots els sacrificis la integritat de tot el territori, la independència nacional i l’exclusió perpètua dels Nassau […].

Belgues, només comptem amb nosaltres mateixos; la llibertat es conquereix, no es pidola! Obediència a la Constitució! Respecte a la propietat, a l’ordre públic! Visca Bèlgica! Visca la Llibertat! Visca la independència!

El liberalisme polític: la llibertat d’opinió

El liberalisme polític d’inicis del segle XIX venia a recollir els principis bàsics de la Revolució francesa, propugnant la llibertat de l’individu concretada, per exemple, en la llibertat d’opinió. Així, una de les principals demandes del liberalisme seria la llibertat de premsa i d’expressió en públic de les pròpies idees.

D’aquesta manera ho expressava l’escriptor i polític francès Benjamin Constant (1767-1830) en el seu discurs De la llibertat dels antics comprada a la dels moderns de 1819:

La llibertat és el dret que té cadascú a estar sotmès només a les lleis, de no ser detingut, empresonat, ni condemnat a mort o molestat, de qualsevol forma que sigui pel caprici d’un o més individus. És el dret que tothom té a expressar la seva opinió, a seguir les seves inclinacions, a traslladar-se d’un cantó a un altre, a associar-se. És, finalment, el dret a influir sobre la marxa de l’Estat, bé sigui anomenant tots o part dels funcionaris, bé aconsellant o qüestionant, o per mitjà de les peticions que l’autoritat tingui més o menys l’obligació de prendre en consideració.

Benjamin_Constant.jpg

Liberalisme i nacionalisme a l’època de les revolucions (1815-1870)

Malgrat l’aparent retorn a l’Antic Règim que van suposar la Restauració i la implantació del sistema Metternich, una bona part de les idees que havia generat la Revolució francesa i que s’havien expandit per Europa a través dels exèrcits napoleònics havien penetrat de forma profunda a molts països europeus.

Molts dels ciutadans dels Estats sotmesos a l’Antic Règim restaurat se sentien identificats amb el liberalisme polític (llibertat, igualtat i propietat) i amb el dret dels pobles a constituir nacions independents. D’aquesta manera, el Congrés de Viena, que no va respectar ni els principis del liberalisme ni les aspiracions nacionals d’alguns països europeus, va donar un nou impuls a aquestes idees com a eixos de l’oposició al sistema restauracionista.

El liberalisme polític, doctrina política hereva i continuadora de la Il·lustració i de la Revolució francesa, fonamentava la societat en l’individu. L’Estat havia de garantir els drets dels ciutadans, és a dir, les llibertats fonamentals dels individus: llibertat de consciència, de culte, d’expressió, de reunió, etc.

Aquest individu era un ciutadà, no el súbdit de l’absolutisme de l’Antic Règim, i el conjunt de ciutadans constituirien la nació, detentora de la sobirania. Així doncs, el liberalisme propugnava un sistema representatiu (parlamentari) en el qual les decisions emanarien d’una assemblea escollida per sufragi, tot i que en principi es limitaria el dret de vots als ciutadans que disposessin d’uns recursos econòmics suficients (sufragi censatari).

La voluntat de la nació s’expressaria mitjançant l’elaboració de lleis per part del Parlament, i la Constitució seria la Gran Llei, el marc a través del qual regular les relacions dels ciutadans. L’altre gran eix del liberalisme polític seria la divisió de poders (executiu, legislatiu i judicial) per evitar el despotisme i la concentració de poder de l’absolutisme.

La llibertat individual s’estendria també a l’àmbit econòmic i social. El dret de propietat seria, en aquest àmbit, una de les llibertats fonamentals a perseguir. Tanmateix, l’Estat ideal del liberalisme havia de reduir al mínim les intervencions econòmiques i permetre que la iniciativa privada s’expandís i es consolidés. En definitiva, el liberalisme defensava l’autonomia de la societat civil tot afirmant la seva total confiança en l’economia de mercat.

Eugène Delacroix-La liberté guidant le peuple.jpg

El nacionalisme, el dret dels pobles a disposar d’ells mateixos i de defensar la seva independència i sobirania, va anar estretament lligat al liberalisme en els inicis del segle XIX. Ara bé, la idea de nació podia definir-se de diferents maneres segons les tendències polítiques i la pròpia nacionalitat.

Així, l’anomenat model francès definia la nació com un contracte entre ciutadans lliures i iguals que aplegava tots els que volien viure en comú defensant els valors de la llibertat i la igualtat. Per contra, el model alemany va establir una definició de tipus cultural que fonamentava la nació en la llengua, la raça o la història. En qualsevol cas, tots dos aspectes es barrejarien en la primera meitat del segle XIX en defensa d’una Europa de les nacions lliures davant de l’Europa de la Santa Aliança i els monarques absoluts.

Ja a l’Antic Règim els Estats no es corresponien amb el que es consideren les nacionalitats històriques. En aquest període imperava el concepte que els regnes eren un patrimoni únic del sobirà per sobre de les diferències nacional que la corona inclogués. El fet que les fronteres resultants del Congrés de Viena tampoc coincidissin amb les nacionalitats va suscitar dos tipus de reaccions que marcarien el segle XIX europeu: l’existència de nacions dividides en diversos Estats i que aspiren a la unificació (Alemanya, Itàlia) i la presència de nacions que depenien d’altres Estats i que aspiraran a la seva independència nacional (Bèlgica, Polònia, Grècia, Hongria, etc.).

El nacionalisme en la segona meitat del segle XIX, més que com ideologia, es configuraria com un sentiment: la consciència de pertinència a una mateixa comunitat formada per un conjunt d’elements territorials, lingüístics, culturals i ètnics que actuarien de nexe entre les persones. Es buscaria la seva existència, recreació i justificació en la història remota de cada població, exaltada per la propagació de l’ideal romàntic. En el seu origen, però, el nacionalisme es basava en l’ideal burgès de la nació sobirana configurada per la unió dels ciutadans amb uns drets i deures.

Els factors principals que van contribuir al desenvolupament del nacionalisme van ser:

1. L’extensió dels ideals de la Revolució francesa, amb la idea de que la nació (unió de ciutadans) és sobirana, no sotmesa a cap autoritat superior, i per tant la proclamació dels pobles a disposar d’ells mateixos. D’altra banda, els canvis introduïts per la dominació napoleònica van afavorir un procés d’unificació administrativa de territoris molt dividits (Alemanya i Itàlia) i van provocar l’aparició d’un sentiment patriòtic de resistència enfront de l’invasor.

2. El moviment cultural del Romanticisme, en rehabilitar i idealitzar el passat, va estimular els pobles a descobrir els seus particularismes (o a crear-los) i a exaltar la seva especificitat davant altres entitats nacionals.

3. La Revolució Industrial i el liberalisme econòmic van veure un inconvenient per a l’articulació dels nous mercats en l’existència de fronteres i divisions nacionals internes per a realitzar l’intercanvi dels excedents agraris i de la producció industrial. Fet especialment acusat a Itàlia i Alemanya.

4. La democratització de la cultura i la difusió de l’esperit democràtic que afectaria al llarg del vuit-cents a la classe burgesa, tant industrial com rural, que fins a cert punt va identificar la sobirania dels pobles amb el seu dret a formar una nació lliure de la dependència política d’un altre Estat. Per això, en parlar dels Estats europeus en el tombant de segle podrem parlar d’Estats burgesos i nacionals.

Davant la renúncia de les monarquies absolutes a acceptar els canvis que el liberalisme econòmic estava introduint en la població dels seus regnes, van aparèixer societats secretes que englobarien grups liberals i republicans clandestins com els carbonaris a França o Itàlia. Sota una organització ramificada i una jerarquització absoluta, aquestes societats conspirarien per obtenir els seus objectius a través de la revolució, seguint l’ideal francès de 1789. A altres països, com Espanya, el paper d’aquestes societats seria reduït (tot i que podem trobar el seu paral·lelisme en la maçoneria). El sistema d’imposar-se seria el del pronunciament militar per aconseguir un canvi de règim.

Què és una Revolució?

Una Revolució és una dinàmica de canvis polítics, socials i econòmics tan ràpids com violents, en els quals el poder establert es substituït per un poder emergent.

Les revolucions són protagonitzades per estrats socials que es consideren perjudicats per l’ordre establert i es rebel•len contra la situació privilegiada d’altra o altres capes socials. Com, per exemple, la burgesia en els segles XVIII i XIX o el proletariat contra la burgesia en les revolucions del segle XX.

Aquest caràcter col•lectiu, propi d’un moviment de masses, diferencia a les revolucions dels cops d’Estat, que són accions de grups minoritaris, sovint amb aspiracions personalistes.

Els historiadors diferencien entre els processos revolucionaris endògens i exògens.

Les revolucions endògenes són aquelles en les quals el procés és desencadenat per la situació interna d’un país i que segueixen una evolució particular fins a la seva resolució. Un exemple en seria la Revolució francesa de 1789.

Les revolucions exògenes són aquelles que són provocades per factors d’origen exterior, com podria ser el cas d’una intervenció militar estrangera. Per exemple, revolucions exògenes van ser les revolucions socialistes verificades als països de l’Europa de l’Est (Polònia, Romania, Bulgària) després de ser alliberats de l’ocupació nazi per les forces soviètiques. També ho va ser el moviment liberal espanyol que culminaria amb la promulgació de la Constitució de Cadis (1812) enfront de l’ocupació napoleònica.

També podem diferenciar entre revolucions espontànies i preconcebudes.

Són revolucions espontànies aquelles que sorgeixen com a moviments improvisats, provocats per la ràbia i la indignació dels seus protagonistes davant de fets o situacions concretes, com, per exemple, la revolució dels camperols alemanys del segle XVI.

En canvi, són revolucions preconcebudes aquelles que són preparades per agents conspiradors. Per exemple, en la Revolució Russa de 1917, Lenin va recalcar la necessitat d’organitzar un partit que guiés a les masses cap a la Revolució i durant l’alçament revolucionari.

Lligat als conceptes anteriors, podem fer una nova distinció: hi va haver revolucions rurals (que van acostumar a ser espontànies, confuses i desorganitzades, i que pocs cops van culminar en canvis polítics) i revolucions urbanes, amb més possibilitats de triomfar a causa del seu major nivell d’organització.

Respecte dels seus objectius, la Revolució pot ser política (si només pretén la transformació d’un determinat règim), social (si es proposa millorar la situació de les classes socials menys afavorides) o nacional (si aspira a aconseguir la independència d’un país dominat per una força estrangera o persegueix la unificació de territoris cultural i històricament afins).

Finalment, cal fer menció als mètodes, més o menys violents, de les revolucions, des de les pacífiques “revolucions de pell de vellut” dels països de l’Europa de l’Est a finals de la dècada dels anys vuitanta del segle XX fins als casos més sagnants com la guerra civil posterior a la Revolució Russa.

Establert què és una Revolució en les seves múltiples formes, el següent problema a tractar és el perquè dels esclats revolucionaris.

Segons el marxisme, la Revolució seria una necessitat històrica, la resposta lògica a la lluita de classes. En canvi, els historiadors no marxistes insisteixen més en els aspectes conjunturals i remarquen que no és possible fer comparacions exactes entre unes revolucions i unes altres. Fet que no impossibilita de trobar algunes analogies.

Tres són les causes generals (i complexes) que provoquen l’esclat d’una Revolució:

1. L’enfrontament de determinades estructures socials favorables a la tensió contra una conjuntura econòmica desfavorable (les crisis cícliques del capitalisme, fams provocades per males collites, situacions d’explotació econòmica exagerades, etc.).

2. L’obstinació i rigidesa de l’agent revolucionari condueixen a l’esclat de la Revolució, tot i que el govern canalitzi el descontentament social a través de reformes (fórmula habitual per a evitar un esclat revolucionari).

3. El grau de desconfiança, o inclús d’odi, dels revolucionaris vers el poder establert. És a dir, els aspectes psicològics de la Revolució.

Podem distingir diferents fases que serien comuns en tot esclat revolucionari: difusió de les idees revolucionàries, agudització de les tensions socials, cop al poder establert, establiment d’un govern moderat, establiment d’un nou govern de grups radicals, reacció antiradical i, finalment, institucionalització de la Revolució (seqüència que reflexa amb fidelitat el desenvolupament de la Revolució francesa de 1789).

En la història moderna i contemporània abunden les revolucions. Les de major transcendència, cronològicament, van ser: en el segle XVII, les revolucions angleses que van consolidar el Parlament davant de la monarquia; en el segle XVIII, la Revolució i Independència dels Estats Units d’Amèrica de 1776 i la Revolució francesa de 1789 que donaven pas al món contemporani; en el segle XIX, les revolucions liberals burgeses inspirades en la Revolució francesa (esclats revolucionaris de 1820, 1830 i 1848), i la Comuna de París de 1871, la primera revolució obrera; i en el segle XX, les revolucions socialistes iniciades amb la Revolució Russa de 1917 a la que seguirien les revolucions xina i cubana, entre d’altres.

Per extensió, podem qualificar també com a Revolució la transformació més o menys ràpida i integral de les estructures polítiques, socials o econòmiques, tot i que aquestes es deguin a processos sense violència, com, per exemple, la Revolució Industrial.

El Tractat de Verona

La Santa Aliança perseguia un objectiu doctrinal: mantenir Europa sota els principis establerts al Congrés de Viena (1814-15), és a dir, el manteniment de l’absolutisme i la defensa enfront de l’amenaça del liberalisme i el nacionalisme. A més, aquesta organització defensava el dret d’intervenció per sufocar qualsevol moviment revolucionari i restablir l’Antic Règim allà on estigués amenaçat.

En conseqüència, en nom de la Santa Aliança, Àustria va encarregar-se de suprimir l’agitació estudiantil als Estats alemanys i de restablir, el 1821, el poder absolut dels reis de Nàpols i del Piemont, quan aquests s’havien vist obligats a promulgar una Constitució liberal a causa de la pressió popular desfermada per l’onada revolucionària de la dècada de 1820.

La principal actuació de la Santa Aliança, però, va tenir lloc el 1823 a Espanya quan França, que s’havia sumat a la coalició absolutista el 1819, després de la reunió dels monarques absolutistes a Verona, va enviar l’exèrcit conegut com els Cent Mil Fills de Sant Lluís per eliminar el règim constitucional que havia suposat el Trienni Liberal i retornar el poder absolut al rei Ferran VII.

Ruta de los Cien Mil Hijos de San Luis.jpg

Extracte del Tractat de Verona (1823):

Article 1r. Les Altes Parts Contractants, plenament convençudes que el sistema de govern representatiu és tan incompatible amb el sistema monàrquic com de la màxima que la sobirania del poble es oposada al principi de dret diví, s’obliguen de la forma més solemne fer servir tots els seus mitjans, i unir tots els esforços, per destruir el sistema de govern representatiu de qualsevol Estat d’Europa on existeixi, i per evitar que s’introdueixi en els Estats on no es coneix.

Article 2n. Com no es pot dubtar que la llibertat d’impremta és el mitjà més eficaç que fan servir els pretesos defensors dels drets de les nacions […] les Altes Parts Contractants es comprometen recíprocament a adoptar totes les mesures per suprimir-la, no sols als seus Estats sinó també en tots els altres d’Europa.

Article 3r. Persuadits que els principis religiosos són els que encara poden contribuir més poderosament a conservar les Nacions en l’estat d’obediència passiva que deuen als seus Prínceps, Les Altes Parts Contractants declaren que la seva intenció és la de sostenir cadascuna en els seus Estats les disposicions que el Clergat pel seu propi interès estigui autoritzat a executar, per mantenir l’autoritat dels Prínceps, i totes juntes ofereixen el seu reconeixement al Papa […] sol·licitant la seva constant cooperació a fi i efecte d’avassallar les Nacions.

los_cien_mil_hijos_de_san_luis_originalarticleimage.jpg

Article 4t. Com que la situació d’Espanya i Portugal reuneix per desgràcia totes les circumstàncies a que fa referència aquest tractat, les Altes Parts Contractants, confiant a França l’encàrrec de destruir-les, li asseguren l’auxili de la manera que menys pugui comprometre-les amb el seu poble i el poble francès.

El Tractat de la Santa Aliança

Després de la derrota de Napoleó es va crear una nova organització en defensa de l’Antic Règim: la Santa Aliança. Es tractava d’una coalició entre Rússia, Àustria i Prússia (França s’hi afegiria el 1819) que tenia una finalitat totalment diferent de les aliances estratègiques que havien sorgit del Congrés de Viena. La Santa Aliança perseguia un objectiu doctrinal: el manteniment de l’absolutisme i la defensa de l’aliança entre tron i altar enfront l’amenaça liberal.

Extracte dels Protocols de la Santa Aliança (1815):

En nom de la Molt Santa i Indivisible Trinitat.

SS.MM. l’Emperador d’Àustria, el Rei de Prússia i l’Emperador de Rússia, com a conseqüència dels grans esdeveniments que han assenyalat en Europa el curs dels últims tres anys, i pricipalment els beneficis que la Divina Providència ha tingut a bé repartir sobre els Estats els governs dels quals han col·locat la seva confiança i la seva esperança solament en Ella, havent adquirit la convicció íntima de que és necessari assentar la marxa de l’adopció per les potències de les seves relacions mútues sobre les veritats sublims que ens ensenya l’eterna religió de Déu Salvador […] han acordat els articles següents:

Franz_I_(II)_half-length_portrait_in_Austrian_uniform.jpg
Francesc I d'Àustria
FWIII.jpg
Frederic-Guillem III de Prússia
Aldawe.jpg
Alexandre I de Rússia

Declarem solemnement que la present acta no té més objecte […] que no prendre com a regla de la seva conducta […] sinó els preceptes d’aquesta Santa Religió, preceptes de justícia, de caritat i pau […]

Article Primer: Segons les paraules de les Sagrades Escriptures, que ordenen a tots els homes considerar-se germans, els tres monarques contractants restaran units pels lligams d’una fraternitat venerable i indissoluble, i tot considerant-se compatriotes, i es prestaran en tota ocasió i en tot lloc assistència, auxili i socors; miraran pels seus súbdits i exèrcits com a pares de família, i els dirigiran en el mateix esperit de la fraternitat que els anima per protegir la religió, la pau i la justícia.

Article Segon: Consegüentment, l’únic principi en vigor, ja sigui entre els governants esmentats o entre els súbdits, serà el de prestar-se ajuda recíprocament […]. Ses majestats recomanen amb la més tendre sol·licitud als seus pobles […] que es fortifiquin cada dia més en els principis i exercici dels deures que el Diví Salvador ha ensenyat als homes […] considerant-se tots com a membres d’una mateixa nació cristiana.

Article Tercer: Totes les potències que vulguin ratificar solemnement els sagrats principis que han dictat aquesta acta i reconeguin com n’és d’important per a la felicitat de les nacions, massa temps agitades, que d’ara en endavant aquestes veritats exerceixin sobre els destins humans tota la influència que els correspon, seran rebudes amb tanta diligència com afecte en aquesta Santa Aliança.

Fet triplicat i firmat a París l’any de gràcia de 1815, el 26 de setembre.

Francesc I d’Àustria, Frederic-Guillem III de Prússia i Alexandre I de Rússia.

El pensament legitimista a l’Europa de la Restauració absolutista

L’etapa de la Restauració va ser en gran part un període de reacció, per tornar a l’Antic Règim. La doctrina dels que propugnaven la reacció era el legitimisme, que defensava la desigualtat social i una aliança entre l’Església i l’Estat per a garantir els drets legítims dels monarques absoluts de l’Antic Règim.

Joseph de Maistre.jpgA les seves Consideracions sobre França (1796), el polític contrarevolucionari i filòsof legitimista Joseph de Maistre exposava bona part del que seria l’ideari legitimista de la Restauració absolutista del primer terç del segle XIX:

Primer. Cap Constitució no és el resultat d’una deliberació. Els drets dels pobles no estan mai escrits […]. Els drets escrits són només títols declaratoris de drets anteriors, dels quals només es pot dir que existeixen perquè existeixen […].

Tercer. Els drets del poble parteixen de les concessions dels sobirans, però els drets dels sobirans i l’aristocràcia no tenen data ni autor […].

Setè. Cap nació no es pot donar la llibertat si no la té […].

Desè. La llibertat sempre ha estat un do dels reis […].

L’Europa de la Restauració

Reunits en el Congrés de Viena (setembre de 1814 – juny de 1815) a proposta del canceller austríac Metternich, els Estats vencedors de Napoleó van definir els principis sobre els quals s’assentaria l’Europa de la Restauració un cop derrotat l’emperador.

En conjunt, aquests perseguien la definició d’un nou sistema político-ideològic que tendia al retorn a l’Antic Règim, a la restauració de l’absolutisme monàrquic i a la supressió, o almenys al fre, dels excessos revolucionaris que havien caracteritzat el tombant de segle. Fonamentalment, aquests principis serien el legitimisme, el compromís internacional, el sistema de congressos i el dret d’intervenció. El conservadorisme polític del règim de la Restauració es concretaria en la creació d’un mecanisme de garantia del nou equilibri: la Santa Aliança.

Congres de Viena.jpg

Les bases socials que recolzarien el projecte restauracionista serien fonamentalment l’aristocràcia, el clergat i determinats sectors de l’alta burgesia. A França, per exemple, amb la Restauració borbònica gran part de la noblesa exiliada retornava al país per ocupar llocs clau de l’administració estatal. Aquesta aristocràcia, tant a França com a Anglaterra, mantindria lligams a l’alta burgesia enriquida amb els beneficis de la terra, els negocis i els serveis a l’Estat. Aquestes relacions comportarien un matís filoliberal en certs sectors de l’aristocràcia francesa i anglesa. A la resta d’Europa (Prússia, Àustria, Espanya o Portugal) la noblesa seria reaccionària i d’esperit antiliberal.

L’Església, majoritàriament, recolzaria els règims absolutistes perquè els dogmes religiosos havien fet fortuna en la llei civil, vulnerant qualsevol possibilitat de llibertat religiosa, i el liberalisme atacava els seus antics privilegis. El clergat buscaria d’aquesta manera la consolidació de la unió entre “tron i altar”.

Finalment, aquests règims de la Restauració es recolzaran en l’acció policial, controlant així totes les activitats de la població (premsa, teatre, correspondència, associacionisme, etc.) que poguessin atemptar contra l’Estat absolut i les seves institucions. La institucionalització de la criminalització de la llibertat per part dels Estats absolutistes es consolidaria al Congrés de Viena.

Al mateix temps, Àustria, Prússia i Rússia signaven el pacte antiliberal de la Santa Aliança (setembre de 1815) que propugnava la defensa de l’ordre, l’autoritat, la jerarquia i els valors cristians i proposava la renúncia inicial a la guerra per tractar els conflictes internacionals mitjançant una sèrie de conferències. Ara bé, a la pràctica aquesta aliança suposava una preeminència del dret d’intervenció (“solidaritat”) en cas de revolucions liberals en els països absolutistes.

Anglaterra rebutjaria el text acordat i forçaria la configuració d’una nova coalició: la Quàdruple Aliança (novembre de 1815) que instauraria una especial tutela sobre França i reafirmaria els principis del Congrés de Viena, establint el “concert europeu” i una sèrie de reunions periòdiques (congressos) per estudiar els seus interessos i problemes comuns. El 1818, a la Conferència d’Aquisgran, la pròpia França s’adheriria al pacte donant lloc a la Quíntuple Aliança.

El legitimisme suposava la reafirmació del principi de monarquia hereditària. El poder de la monarquia (“tron i altar”) era d’origen diví i no podia ser coartat per una constitució votada pels representants del poble. Per tant, es considerarien heretgies polítiques tant la divisió de poders com el concepte de sobirania nacional.

El compromís internacional de les nacions europees suposava que tot Estat tenia en la seva actuació una relació directa amb l’ordre i l’equilibri internacional. En definitiva, era una crida a la prudència i la repressió del liberalisme polític. Per això, aquest equilibri havia de ser mantingut i dirigit per la Quàdruple Aliança.

El sistema de congressos buscava evitar guerres i solucionar els conflictes internacionals mitjançant un sistema de reunions de les potències amb la finalitat de mantenir la pau i l’equilibri entre els Estats.

El dret d’intervenció suposava que qualsevol agressió a l’ordre legítim instaurat en un país afectava als altres Estats perquè els desestabilitzava. Per tant, les potències signants de la Santa Aliança tenien el dret i l’obligació d’intervenir sempre que fos necessari restablir l’ordre legítim. Anglaterra no va subscriure aquest principi i per això no va formar part de la Santa Aliança.

Aquesta política intervencionista en defensa de l’Antic Règim es mantindria als Congressos d’Aquisgran, Troppau, Laibach i Verona. Aquest últim permetria la intervenció francesa a Espanya el 1822 mitjançant els Cent Mil Fills de Sant Lluís per tal de reinstaurar l’absolutisme de Ferran VII.

Metternich.jpegEl Congrés de Viena, encara que va ser promogut pels sobirans de les quatre potències vencedores davant Napoleó, va tenir com a veritable impulsor i teòric dels principis de la Restauració absolutista al canceller austríac príncep de Metternich. Conscient i convençut de que l’origen dels problemes europeus de l’època residien en la pervivència de l’esperit de la Revolució Francesa, Metternich va intentar contrarestar-lo mitjançant un vigilància constant de l’amenaça revolucionària per part de les quatre potències –concretada en els congressos– i de la seva intervenció en altres països per tal de regular l’equilibri polític d’Europa.

És el que s’anomenaria Sistema Metternich. Ideològicament això suposava una reacció legitimista i historicista (en quant es considerava la història com un fet intocable i immutable) contra les idees racionalistes i naturalistes de la Il·lustració i la Revolució que consideraven la història com una evolució social. En restablir les formes polítiques i culturals tradicionals connectava amb les tendències de l’historicisme nostàlgic d’una part del romanticisme que s’estava començant a desenvolupar en la primera meitat del segle XIX.

Una de les finalitats del Congrés de Viena va ser la delimitació de les fronteres europees desprès que Napoleó havia alterat de dalt a baix el mapa territorial d’Europa durant la seva expansió territorial. Ara, cada un dels països vencedors aspiraria a treure fruït del desmantellament de l’Imperi Napoleònic encara que fos a costa d’Estats febles com Bèlgica o Polònia.

La idea inicial era el retorn a les fronteres anteriors a 1792. Tant el canceller austríac Metternich com el ministre francès Talleyrand van maniobrar perquè ni Rússia ni Prússia acaparessin els guanys territorials. Finalment, Prússia i Àustria mantindrien el domini a l’Europa Central, Rússia a l’Europa Oriental, i la Gran Bretanya sobre el mar.

El resultat final de la reestructuració del mapa europeu va ser la modificació de les fronteres buscant l’equilibri europeu a través de la creació d’Estats tap situats entre les potències per tal d’evitar el seu enfrontament directe, però sense tenir en compte les aspiracions nacionals de molts pobles.

El nou mapa europeu:

Prússia rebria la resta de Polònia, part de Saxònia i les riques zones mineres de la Renània i el Ruhr.

Àustria recuperava el Tirol (a canvi de Bèlgica) i rebria el Regne Llombardo-Vèneto amb la costa de Dalmàcia. A més, dirigiria la nova Confederació Germànica –l’associació federal de 39 Estats alemanys amb un parlament permanent de representants de tots els Estats anomenat Dieta–.

Rússia conservaria Finlàndia, rebria la Bessaràbia (separada de l’Imperi Otomà) i la major part de Polònia.

Regne Unit va fixar-se com a prioritat el desenvolupament del seu poder marítim. Així, va aconseguir Helgoland en el Mar del Nord, Malta i les Illes Jòniques a la Mediterrània i l’Illa Maurici a les Antilles. Amb aquests enclavaments estratègics Gran Bretanya dominaria i controlaria les rutes marítimes comercials a nivells mundial.

França va tornar a les fronteres anteriors a la guerra de la Convenció de 1792 amb alguna petita incorporació com Avinyó.

Bèlgica va ser annexionada al Regne d’Holanda passant a formar els Països Baixos.

Noruega va ser annexionada al Regne de Suècia.

Europa Restauració.png

És evident que els Estats petits on la legitimitat del poder no era hereditària van sortir clarament perjudicats a favor de les grans potències. Aquest fet va esperonar un constant creixement dels sentiments nacionalistes. Al llarg del segle XIX conflictes derivats del repartiment territorial de Viena ja que les fronteres acordades molts cops esdevenien artificials i no coincidien amb les nacionalitats històriques reivindicades pel romanticisme nacionalista. Els principis de la Restauració propugnats pel canceller Metternich serien clarament antiliberals i antinacionalistes, però l’herència de la Revolució francesa serà viva. Els valors de llibertat i igualtat estesos per l’administració imposada per Napoleó no solament no desapareixerien amb la seva derrota, sinó que augmentarien.

La Carta Atorgada de Lluís XVIII

A França la Restauració absolutista va suposar la pujada al tron de Lluís XVIII, germà del decapitat Lluís XVI, i per tant el retorn de la dinastia anterior a la Revolució de 1789. Era l’intent de retornar a l’Antic Règim. Amb tot, el nou monarca, després de l’experiència revolucionària i els canvis que aquesta havia introduït, va concedir al país una Carta Atorgada que recollia algunes de les aspiracions revolucionàries com la igualtat de tothom davant la llei o els impostos.

Extracte del preàmbul de la Carta Atorgada de Lluís XVIII (1814):

Louis_XVIII.jpgL’estat actual del regne requeria una Carta Constitucional. L’havíem promès i la publiquem. Nós, hem considerat que encara que a França l’autoritat resideix completament en la persona del Rei, els nostres predecessors no havien dubtat mai a modificar el seu exercici a tenor de l’evolució dels temps […].

Nós, Lluís XVIII, hem pogut apreciar, seguint l’exemple dels reis predecessors nostres, els efectes dels progressos sempre creixents de les Llums, les noves relacions que aquests nous progressos han introduït a la societat, la direcció donada als esperits des de fa mig segle, i les greus alteracions que n’han resultat. Hem reconegut que el desig dels nostres súbdits per una Carta Constitucional era l’expressió d’una necessitat real, però en accedir a concedir aquest desig, Nós hem pres totes les precaucions necessàries perquè tal Carta sigui digna de Nós i del poble el qual estem orgullosos de comandar. Homes savis, procedents dels primers cossos de l’Estat, s’han reunit amb comissaris del nostre Consell per treballar en aquesta important obra.

Al mateix temps, hem hagut de recordar també que el nostre primer deure envers els nostres pobles era conservar, pel seu propi interès, els drets i les prerrogatives de la nostra Corona. Nós hem esperat que, instruïts per l’experiència, els pobles estaran convençuts que quan la saviesa dels reis coincideix amb el desig dels pobles, una carta constitucional pot ser d’una gran durada. Però que quan la violència arrenca concessions a la feblesa del govern, la llibertat pública està tan en perill com el mateix tron.

La Revolució burgesa

Una revolució és un canvi en profunditat, global i dràstic de les institucions polítiques i socials o de les estructures econòmiques d’una societat. El món contemporani va forjar-se a través d’una sèrie de revolucions protagonitzades per la burgesia, la classe social emergent. Formada per elements molt heterogenis, aquesta va aprofitar la crisi de l’Antic Règim per plantejar la seva demanda de poder polític.

Així, la Revolució burgesa és el procés mitjançant el qual es va anar substituint el vell ordre de l’Antic Règim, basat en el feudalisme i en la monarquia absoluta de dret diví, per un nou ordre polític basat en la sobirania nacional, la divisió de poders, la representació a través d’eleccions periòdiques i el dret a la igualtat, a la llibertat i a la propietat.

Tot això havia de ser reconegut i expressat per una constitució i garantit per la llei, la força pública i l’exèrcit. Els primers exemples de revolucions burgeses van ser les revolucions nord-americana i la francesa.

D’aquesta manera, les revolucions liberal-burgeses són el conjunt de revolucions promogudes per la burgesia seguint les noves idees de llibertat i igualtat de la Il·lustració. El cicle revolucionari burgès començaria amb la Revolució americana (1776-1783) i la Revolució francesa (1789-1799) i es tancaria el 1848 amb l’anomenada primavera dels pobles.

La seva acció principal va consistir a desmantellar les estructures de l’Antic Règim (monarquia absoluta, sistema feudal, societat estamental) i a implantar un nou règim caracteritzat per la monarquia constitucional (o república), el sistema capitalista i la societat classista.

Així, alguns autors determinen que com a Revolució burgesa hem de comprendre els fets històrics que determinen la imposició i hegemonia del sistema de producció capitalista sobre els antics modes de producció precapitalistes.

S’ha identificat la doble Revolució europea (la francesa, sobretot política, i la revolució industrial anglesa) desenvolupada des del darrer terç del segle XVIII i la primera meitat del segle XIX, com la Revolució genuïnament burgesa. En realitat, ambdós processos revolucionaris van suposar el trencament amb l’antic mode de producció feudal i van sancionar la imposició irreversible del mode de producció capitalista.

Precisament, és aquest caràcter de trencament el que fa ambdós processos particulars. En el cas de la Revolució Industrial, perquè les transformacions econòmiques i socials de la resta del món van tenir, en el moment de protagonitzar el seu propi accés a la industrialització, un competidor comercial que ja havia consolidat el nou model de producció. En el cas revolucionari francès, eminentment polític, aquest va posar en evidència el perill que suposava per a les classes dominants la intervenció directa de les masses en la vida política.

Les condicions per al naixement i desenvolupament del capitalisme burgés són, essencialment, la proletarització dels treballadors i l’acumulació de capital (diners) en mans burgeses. La conjunció d’aquestes dues condicions en l’escenari europeu i americà va posar les bases per a la configuració d’una societat configurada al voltant de la burgesia industrial. La Revolució burgesa completaria les seves tasques fonamentals quan les relacions de producció capitalistes (urbanes i rurals) van convertir-se en predominants. Tot això portaria a la burgesia a la presa del poder polític.

L’AUTOR


Vicente Moreno Cullell (Barcelona, 1981) és llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor d’educació secundària, és membre del Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID-UAB).

EL BLOG

Ciències Socials en Xarxa és un espai de divulgació que intenta apropar d’una manera didàctica el món de la història de les civilitzacions, la cultura i l’art a tots els lectors. Un blog que busca explicar la nostra història, com a catalans i com a ciutadans del món. Perquè saber qui som, d’on venim i quin és el nostre passat és bàsic en una societat canviant com la que hem de viure.

Per contactar, podeu deixar un comentari al blog o enviar un e-mail a socialsenxarxa@gmail.com. Qualsevol aportació, per part de tots els visitants, serà benvinguda.

ÍNDEX DE CONTINGUTS